Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Ulica Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035

Dnevni redovi sjednica Upravnog i Nadzornog odbora KAPSA.

Datum
Tijelo
Opis
18.06.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica
17.06.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica