Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

 

Organizaciona šema (organogram) Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo