Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Ulica Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035


 

Sektor za pravne poslove

Izrađuje nacrte i prijedloge općih akata i daje pravne upute ostalim organizacionim jedinicama u pogledu vođenja upravnog postupka;

Učestvuje u pripremi ugovora u oblasti privatizacije i drugih ugovora za Agenciju i izrađuje upravne akte (rješenja) za provođenje procesa privatizacije;

Vrši kontrolu programa privatizacije s pravnog aspekta i kontrolu dokumentacije kojom se dokazuju vlasništva nad nekretninama preduzeća, ugovore o zakupu, i sl.;

Po punomoći zastupa Agenciju pred sudovima i drugim organima;
Obavlja druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom iz ove oblasti i poslove po nalogu direktora Agencije.


 

Sektor za bilanse, prodaju i kontrolu

Vrši obradu i pripremu preduzeća za privatizaciju, provodi kontrolu i obradu početnih bilansa (aktivni, pasivni i neutralni) i programa privatizacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz ove oblasti i priprema elemente za izdavanje rješenja o odobravanju početnog bilansa i programa privatizacije, kao i elemente za izdavanje rješenja o završenom procesu privatizacije;

Priprema i provodi prodaju preduzeća, dijelova, udjela ili dionica preduzeća, te vrši pripremu za provođenje privatizacije u preduzećima sa spornim pravima, stvarima, obavezama i kapitalom;

Prati realizaciju ispunjenja obaveza kupaca iz ugovora o kupoprodaji kapitala i ugovora o kupoprodaji imovine i dijelova preduzeća, te preduzima potrebne radnje u vezi ispunjenja obaveza kupaca iz kupoprodajnih ugovora;

Vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim podzakonskim aktima koji seodnose na nadležnost Agencije u ovoj oblasti.


 

Sektor zajedničkih poslova

Sastoji se od Službe opštih i zajedničkih poslova i Službe računovodstva i finansija, te shodno tome:

Vodi poslove informatike, organizira informativno-propagandnu djelatnost iz oblasti privatizacije i vodi upravni postupak iz ove oblasti;

U saradnji sa predsjednikom Upravnog odbora, direktorom i njegovim zamjenikom ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja;

Obavlja administrativno-tehničke poslove za Upravni i Nadzorni odbor Agencije, organizira izradu materijala i izrađuje zapisnike i zaključke sa sjednica Upravnog i Nadzornog odbora;

Obavlja sve poslove personalne evidencije i izdaje sva rješenja i odluke iz personalne evidencije radnika Agencije;

Brine o održavanju i funkcioniranju objekta, održava vozni park, vrši kurirske poslove i poslove kopiranja;
Vodi finansije, računovodstvo, analizu i stručno-operativne poslove, kao i evidenciju i statistiku u okviru rada Agencije;

Vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Agencije u ovoj oblasti.