Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

 

 

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb,
II.sprat-blok "B",
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

(Lokacija: Studentski dom "Nedžarići")

Telefon: ++ 387 33 560 030
Fax: ++ 387 33 560 035
E-mail:
kapsa@bih.net.ba

Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255
Šifra djelatnosti: 84.11