Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Ulica Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035

 

 

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

Adresa: Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Telefon: ++ 387 33 560 030
Fax: ++ 387 33 560 035
E-mail:
kapsa@bih.net.ba

Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255
Šifra djelatnosti: 75.112