Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Ulica Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035

Ko smo?

 

Kantonalna agencija za privatizaciju je specijalizovana ustanova za privatizaciju preduzeća na području Kantona Sarajevo.

Rezultati ...

 

Planovi ...