Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Aleja Bosne Srebrene bb, 2. sprat-blok B,
71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035


Obavještavamo vas da su prostorije Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo od dana 12.08.2019.g na novoj adresi, Aleja Bosne Srebrene bb, blok B, 2 sprat (Studentski dom "Nedžarići")